Information om personuppgiftshantering

§

Rojalistiska Föreningen är ansvarig för behandlingen av de uppgifter om dig som du lämnar till Rojalistiska Föreningen.

Rojalistiska Föreningens behandling av personuppgifterna används till att kunna fullgöra Rojalistiska Föreningens åtaganden gentemot dig av beställda varor eller tjänster och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Uppgifterna kan också användas för att förse dig med information om föreningens opinionsbildande och organisatoriska verksamhet samt information om de verksamheter och aktiviteter som föreningen bedriver och/eller anordnar.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling till Rojalistiska Föreningens samarbetspartners eller delorganisationer, i vissa fall även utanför Sverige. Detta för att kunna tillhandahålla begärd tjänst eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Utöver de uppgifter som en medlem lämnat till Rojalistiska Föreningen kan Rojalistiska Föreningen komma att inhämta information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från exempelvis SPAR. Det handlar t.ex. om inhämtande av fullständiga adresser för medlemmar eller kunder i webshoppen. Rojalistiska Föreningen har rätt att behandla relevanta personuppgifter för att kunna fullfölja de åtaganden vi har mot medlemmar i relation till föreningens stadgar och verksamhetsplan utan särskilt samtycke.

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, var sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, utlämnande genom översändande, spridning, eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, radering eller avidentifiering.

Medlem har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt ansöka om information över sina personuppgifter vi har registrerade. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan medlem begära att dessa rättas eller raderas.

Ansökan eller begäran om rättelse skickas till info@rojf.se.