RojF är en riksomfattande, ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning med målsättning att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i Sverige. Monarkin är en omistligl del av svensk tradition och statsskick.

Om Rojalistiska Föreningen

Föreningens organisation utgörs av Riksstämman, Riksstyrelsen och regioner. Under riksstyrelsen finns ett antal utskott, råd och arbetsgrupper inom vilka merparten av föreningens verksamhet bedrivs. Föreningens arbete leds av ordföranden.

Rojalistiska Föreningen förkortas RojF.

Rojalistiska Föreningen är en ideell förening vars ekonomi och verksamhet är helt baserad på medlemsavgifter, frivilliga bidrag och medlemmarnas eget engagemang. Verksamheten bedrivs helt ideellt

Vad vill RojF?

Vi vill sprida ökad kännedom om det monarkiska statsskicket, dess historiska förankring och nuvarande ställning.

Vi bevakar vad som i riksdagen och den övriga samhällsdebatten sägs om Sveriges statsskick.

Vi ger ut tidskriften Rojalisten med fyra nummer / år.

Vi anordnar föreläsningar, konferenser och studiebesök.

Ditt medlemskap är avgörande.

Föreningen bildas

Under hösten 1976 deltog en del av de grundande medlemmarna av föreningen i en studiecirkel ledd av redaktör Gunnar Elde. Ämnet var Bernadotterna. Gunnar Elde hade en längre tid önskat att bilda en rojalistisk förening och tog nu initiativet till att en arbetsgrupp bildades. På nyåret 1977 startades verksamheten med att kontakta personer som kunde vara intresserade av att ingå som medlemmar i den planerade föreningen. Möten hölls med dessa och stadgar utarbetades.

Konstituerande sammanträde ägde rum på Historiska museet den 6 juni 1978. Ca 700 personer hade då anmält sig vilja ingå som medlemmar i föreningen. Gunnar Elde valdes till mötesordförande. Mötet beslöt att föreningen skulle benämnas Rojalistiska Föreningen, antog stadgar och valde funktionärer. Medlemsavgiften fastställdes till 10 kr! Rojalistiska Föreningen hade bildats.

Den första styrelsen bestod av Magnus Rosensparr ordf., Siri Webiörn förste vice ordf., Gunnar Elde andre vice ordf. samt ledamöterna Åke Almgren, Jan Jonsson, Walter F. Körner, Leif Larsson, Anders Lundevall, Kitty Rosendal, Patrik Åkesson och suppleanterna Stig Qvist, Göran Strindlund, Johannes Tartu och Ellen Wikström.

RojF:s förste ordf. efterträddes redan 1979 av Nils Hellström och denne i sin tur av Lars-Eric Laurin 1982. Vid Laurins bortgång 1991 tillträdde förste vice ordf. Ove Nordstrandh. 1992 valdes Elof Rörvall till ordf. och efterträddes 1997 av Curt Linderoth.

Ända sedan föreningens start har arbetet i föreningen bedrivits på helt ideell basis. Inte heller utgår några arvoden till styrelsens ledamöter.

Tidskriften Rojalisten

Tidskriften Rojalisten hade redan 1978 en föregångare. Det första numret av ”Rojalistiska Föreningens kvartalsmeddelande” utkom i september samma år. Styrelsen insåg tidigt behovet av ett organ som skulle vara föreningens ansikte utåt samtidigt som det är ett föreningsband mellan rojalister i alla landsdelar. Rojalisten ges fortfarande ut och kompletteras av digitala medlemsutskick, hemsida och sociala medier.

Emblemet

Rojalistiska Föreningens emblem – bokstäverna RF i spegelmonogram – fastställdes av 1979 års riksstämma.

RojF

Förkortningen RojF antogs i början av 1980-talet när föreningens namn ansågs alltför långt att hantera i skrift.