Om Rojalistiska Föreningen

Denna artikel var första gången införd i Rojalisten 3•1998.

Då många nya medlemmar har tillkommit sedan dess hoppas jag att berättelsen om hur RojF bildades kan vara intressant att återge i ett redigerat och uppdaterat skick.

Redan under hösten 1976 deltog jag tillsammans med Leif Larsson i en studiecirkel ledd av redaktör Gunnar Elde. Ämnet var Bernadotterna. Gunnar Elde hade en längre tid önskat att bilda en rojalistisk förening och tog nu initiativet till att en arbetsgrupp bildades. Gruppen bestod, förutom honom själv, av Leif Larsson och undertecknad. Vi startade på nyåret 1977 verksamheten med att kontakta personer som kunde vara intresserade av att ingå som medlemmar i den planerade föreningen. Möten hölls med dessa och stadgar utarbetades. Konstituerande sammanträde ägde rum på Historiska museet den 6 juni 1978. Ca 700 personer hade då anmält sig vilja ingå som medlemmar i föreningen. Gunnar Elde valdes till mötesordförande. Mötet beslöt att föreningen skulle benämnas Rojalistiska Föreningen, antog stadgar och valde funktionärer. Medlemsavgiften fastställdes till 10 kr! Rojalistiska Föreningen hade bildats.

Den första styrelsen bestod av Magnus Rosensparr ordf., Siri Webiörn förste vice ordf., Gunnar Elde andre vice ordf. samt ledamöterna Åke Almgren, Jan Jonsson, Walter F. Körner, Leif Larsson, Anders Lundevall, Kitty Rosendal, Patrik Åkesson och suppleanterna Stig Qvist, Göran Strindlund, Johannes Tartu och Ellen Wikström.

RojF:s förste ordf. efterträddes redan 1979 av Nils Hellström och denne i sin tur av Lars-Eric Laurin 1982. Vid Laurins bortgång 1991 tillträdde förste vice ordf. Ove Nordstrandh. 1992 valdes Elof Rörvall till ordf. och efterträddes 1997 av Curt Linderoth. Som kassaförvaltare har undertecknad fungerat ända sedan föreningens bildande. 

RojF:s ordförande genom åren har varit: 

1978 – 1979 Magnus Rosensparr 
1979 – 1982 Nils Hellström 
1982 – 1991 Lars-Eric Laurin 
1991 – 1992 Ove Nordstrandh 
1992 – 1997 Elof Rörvall 
1997 – 1999 Curt Linderoth 

1999 – 2002 Olle Lundbergh
2002 – Patrik Åkesson  

Rojalistiska Föreningens emblem – bokstäverna RF i spegelmonogram – har utarbetats av undertecknad. Emblemet fastställdes redan av 1979 års riksstämma. 

Förkortningen RojF antogs i början av 1980-talet när föreningens namn ansågs alltför långt att hantera i skrift. Tidskriften Rojalisten hade redan 1978 en föregångare. Det första numret av ”Rojalistiska Föreningens kvartalsmeddelande” utkom i september. Styrelsen insåg tidigt behovet av ett organ som skulle vara föreningens ansikte utåt samtidigt som det är ett föreningsband mellan rojalister i alla landsdelar. 

Patrik Åkesson 
Ordförande i Rojalistiska Föreningen


För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.