Om Rojalistiska Föreningen


Denna artikel var första gången införd i Rojalisten 3•1998.

Då många nya medlemmar har tillkommit sedan dess hoppas jag att berättelsen om hur RojF bildades kan vara intressant att återge i ett redigerat och uppdaterat skick.

Redan under hösten 1976 deltog jag tillsammans med Leif Larsson i en studiecirkel ledd av redaktör Gunnar Elde. Ämnet var Bernadotterna. Gunnar Elde hade en längre tid önskat att bilda en rojalistisk förening och tog nu initiativet till att en arbetsgrupp bildades. Gruppen bestod, förutom honom själv, av Leif Larsson och undertecknad. Vi startade på nyåret 1977 verksamheten med att kontakta personer som kunde vara intresserade av att ingå som medlemmar i den planerade föreningen. Möten hölls med dessa och stadgar utarbetades. Konstituerande sammanträde ägde rum på Historiska museet den 6 juni 1978. Ca 700 personer hade då anmält sig vilja ingå som medlemmar i föreningen. Gunnar Elde valdes till mötesordförande. Mötet beslöt att föreningen skulle benämnas Rojalistiska Föreningen, antog stadgar och valde funktionärer. Medlemsavgiften fastställdes till 10 kr! Rojalistiska Föreningen hade bildats.

Den första styrelsen bestod av Magnus Rosensparr ordf., Siri Webiörn förste vice ordf., Gunnar Elde andre vice ordf. samt ledamöterna Åke Almgren, Jan Jonsson, Walter F. Körner, Leif Larsson, Anders Lundevall, Kitty Rosendal, Patrik Åkesson och suppleanterna Stig Qvist, Göran Strindlund, Johannes Tartu och Ellen Wikström.

RojF:s förste ordf. efterträddes redan 1979 av Nils Hellström och denne i sin tur av Lars-Eric Laurin 1982. Vid Laurins bortgång 1991 tillträdde förste vice ordf. Ove Nordstrandh. 1992 valdes Elof Rörvall till ordf. och efterträddes 1997 av Curt Linderoth. Som kassaförvaltare har undertecknad fungerat ända sedan föreningens bildande. 

RojF:s ordförande genom åren har varit: 

1978 – 1979 Magnus Rosensparr 
1979 – 1982 Nils Hellström 
1982 – 1991 Lars-Eric Laurin 
1991 – 1992 Ove Nordstrandh 
1992 – 1997 Elof Rörvall 
1997 – 1999 Curt Linderoth 

1999 – 2002 Olle Lundbergh
2002 – Patrik Åkesson  

Rojalistiska Föreningens emblem – bokstäverna RF i spegelmonogram – har utarbetats av undertecknad. Emblemet fastställdes redan av 1979 års riksstämma. 

Förkortningen RojF antogs i början av 1980-talet när föreningens namn ansågs alltför långt att hantera i skrift. Tidskriften Rojalisten hade redan 1978 en föregångare. Det första numret av ”Rojalistiska Föreningens kvartalsmeddelande” utkom i september. Styrelsen insåg tidigt behovet av ett organ som skulle vara föreningens ansikte utåt samtidigt som det är ett föreningsband mellan rojalister i alla landsdelar. 

Patrik Åkesson 
Ordförande i Rojalistiska Föreningen


RojF är en riksomfattande, ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning med målsättning att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i Sverige. Monarkin är en omistlig del av svensk tradition och statsskick.

Vi vill sprida ökad kännedom om det monarkiska statsskicket dess historiska förankring och nuvarande ställning.

Vi bevakar vad som i riksdagen och den övriga samhällsdebatten sägs om Sveriges statsskick.


Vi ger ut tidskriften Rojalisten med fyra nummer/år.


Vi anordnar föreläsningar, konferenser och studiebesök.


BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro.