Stadgar för Rojalistiska Föreningen

§ 1 Ändamål

Rojalistiska Föreningen är en riksomfattande ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning vars målsättning är ett vidmakthållande och stärkande av monarkins konstitutionella ställning i Sverige som en omistlig del i tradition och statsskick.


§ 2 Verksamhet

Föreningen verkar genom att hos det svenska folket och dess företrädare sprida ökad kännedom om och på­ minna om det monarkiska statsskicket, dess historiska förankring, nuvarande ställning och framtida funktion i Sverige.

Föreningen följer informationen i massmedia och deltar, vid behov, i debatt som förs om statsskicket. Föreningen utger tidskriften Rojalisten. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.


§ 3 Organisation

Föreningen är organiserad i Riksstämma, Riksstyrelse och Regioner. Riksstyrelsen har sitt säte i Stockholm.


§ 4 Medlemskap

Medlemskap som individuell medlem kan erhållas av enskild person som stöder föreningens ändamål och verksamhet samt antingen erlägger en årsavgift eller en avgift för ständigt medlemskap.

Medlemskap som stödjande medlem kan, i likhet med första stycket, beviljas juridisk person.

Medlemsavgiften fastställes av Riksstämman.


§ 5 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan Riksstämman, efter förslag från Riksstyrelsen, välja den som förtjänstfullt främjat föreningens ändamål och verksamhet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.


§ 6 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen bör skriftligen anmäla detta till Riksstyrelsen. Medlem som resterar med medlemsavgiften då verksamhetsåret utlöper riskerar att Riksstyrelsen betraktar detta som om medlemmen önskat utträda ur föreningen. Medlem som motarbetar Rojalistiska Föreningens ändamål eller genom sitt uppträdande skadar föreningen kan uteslutas av Riksstyrelsen.


§ 7 Riksstämma

Riksstämma – Rojalistiska Föreningens högsta beslutande organ – hålls årligen under första kvartalet. Kallelse sker genom tidskriften Rojalisten eller delges medlemmarna på annat sätt senast sex veckor före stämman.

Vid Riksstämma skall följande förekomma:

1. Riksstämmans öppnande

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

3. Fastställande av röstlängden

4. Val av två protokolljusterare som inom 30 dagar tillsammans med stämmopresidiet skall justera stämmoprotokollet

5. Fastställande av dagordningen

6. Val av stämmopresidium

7. Val av stämmosekreterare

8. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av bokslutet

11. Fråga om ansvarsfrihet

12. Förslag från Riksstyrelsen

13. Inkomna motioner

14. Fastställande av medlemsavgifter

15. Fastställande av arvoden

16. Val av Riksstyrelse bestående av:

– föreningens ordförande för ett år

– förste vice ordförande för två år

– andre vice ordförande för två år

– sex ordinarie styrelseledamöter för vardera två år.

Riksstyrelsen skall väljas växelvis så att en vice ordförande och tre ledamöter väljs vid varje Riksstämma.

17. Val av två suppleanter för ett år till Riksstyrelsen samt fastställande av turordningen för dessa

18. Val av två revisorer

19. Val av en revisorssuppleant

20. Val av valberedning bestående av:

– en sammankallande ledamot och

– en ordinarie ledamot

21. Övriga frågor som stämman beslutar ta upp till behandling

22. Riksstämmans avslutande.

Riksstyrelsens verksamhetsberättelse, innefattande resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse, skall liksom eventuella övriga stämmohandlingar finnas tillgänglig för medlemmarna på föreningens kansli senast två veckor före stämman.

Extra stämma skall hållas då antingen Riksstyrelsen eller ordinarie revisorer finner det påkallat eller minst 10% av medlemmarna skriftligen begärt detta. Vid Extra stämma behandlas endast de ärenden som föranlett stämmans inkallande. Kallelse och övriga handlingar till Extra stämma skall delges medlemmarna senast två veckor före stämman.

Beslut vid Riksstämma och Extra stämma fattas med acklamation eller votering. Vid val skall voteringen vara sluten om så begärs. Vid lika röstetal avgör tjänstgörande ordförande. Ifråga om val avgör lotten.


§ 8 Riksstyrelse

Riksstyrelsen verkställer Riksstämmans beslut samt verkar bl.a. för

– att föreningens ändamål uppfylls

– att föreningens verksamhet planeras och genomföres

– att ytterligare Regioner bildas och

– att dessa stöttas i sin verksamhet.

För att förbereda respektive verkställa styrelsens beslut samt handlägga löpande ärenden kan styrelsen inom sig utse ett Arbetsutskott. Riksstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Riksstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter så begär. Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande. Riksstyrelsens beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Ifråga om val avgör lotten. Avgår styrelseledamot inträder i tur stående suppleant för tid intill nästkommande Riksstämma.


§ 9 Ekonomisk förvaltning

Ordföranden undertecknar föreningens beslut och attesterar utbetalningar. Kassaförvaltaren ansvarar för föreningens tillgångar och verkställer utbetalningar samt redovisar medlemsavgifter och för medlemsmatrikel. Rojalistiska Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och kassaförvaltaren i förening.


§ 10 Revision

Vid Riksstämman valda revisorer skall till nästkommande Riksstämma avge revisionsberättelse över Riksstyrelsens förvaltning och räkenskaper jämte förslag till beslut om ansvarsfrihet. Räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna senast sex veckor före Riksstämman.


§ 11 Regional verksamhet

Med Region avses en underavdelning inom ett eller flera län. Medlemmar i Rojalistiska Föreningen kan organisera egen regional verksamhet, anta eget namn och egna stadgar. Namnet skall innehålla ordet ”rojalistiska” och stadgarna skall godkännas av Riksstyrelsen. Den som ansluter sig till en Region, utan att redan vara medlem, har att erlägga medlemsavgift till Rojalistiska Föreningen. Om en Regions verksamhet så fordrar får en extra avgift upptas av de medlemmar som anslutit sig. Det står var och en fritt att avstå från anslutning till en Region.


§ 12 Motioner

Motion till Riksstämman kan väckas av individuell medlem. Motion skall vara inkommen till Riksstyrelsen senast två månader före Riksstämman. Riksstyrelsen skall avge yttrande med förslag till beslut över väckta motioner. Vederbörligen beredda motioner skall ingå i stämmohandlingarna.


§ 13 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring skall ingå 1 stämmohandlingarna. För beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna er­ fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande Riksstämmor varav minst en skall vara ordinarie. Tiden mellan stämmorna får inte understiga sex månader för att beslutet skall bli gällande.


§ 14 Upplösning

Rojalistiska föreningen kan upplösas endast om beslut härom fattas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande Riksstämmor varav minst en skall vara ordinarie. Tiden mellan stämmorna får inte understiga sex månader för att beslutet skall bli gällande. Slutligt beslut skall även omfatta disposition av föreningens tillgångar och egendom.


Stadgarna antagna av Riksstämman den 16 mars 2013

Tipsa någon om RojF

I formuläret nedan kan du tipsa någon om föreningen. Då skickas ett e-postmeddelande till den som du tror skulle vilja veta mer om RojF. Av mejlet kommer det att framgå att det är från dig som tipset kommer.

Stöd RojF

Swisha en gåva till
123-390 05 45

BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro.