§

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Rojalistiska Föreningen (RojF), Valhallavägen 128, 114 41 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi hanterar dem för egna ändamål. För viss behandling är Rojalistiska Föreningen och region inom Rojalistiska Föreningen, om regionen är en egen juridisk person, gemensamt personuppgiftsansvariga, (gemensamt nedan ”Rojalistiska Föreningen”, ”RojF”, ”vi”, ”oss” och ”vår” om inte annat särskilt anges). För ytterligare lokal behandling som sker hos respektive region, är regionen personuppgiftsansvarig för sådan behandling. I tillämpliga delar avser denna information även sådan behandling som sker hos enskild region.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter (vilka beskrivs nedan under avsnitt 7 under rubriken ”Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter”)är du välkommen att, utöver direkt kontakt med riksstyrelsen eller din regionstyrelse, kontakta oss på  dataskydd@rojf.se. Du kan även skicka ett brev adresserat till Rojalistiska Föreningen, Dataskyddsombud, Valhallavägen 128, 114 41 STOCKHOLM.

2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Rojalistiska Föreningen vill vara så tydlig som möjligt om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Medlemskap i Rojalistiska Föreningen, uppgifter om politisk åsikt

De uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare föreningstillhörighet, förtroende­uppdrag eller information om annan regelbunden kontakt med oss i RojF utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Sådan behandling görs av Rojalistiska Föreningen inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt, om än partipolitiskt obundet, syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina uppgifter för självständig behandling av tredje man som inte verkar inom ramen för Rojalistiska Föreningen utan att du gett oss ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Övriga personuppgifter för administrering av medlemskap

Vi behandlar personuppgifter om medlemmar som lämnas i samband med registrering av medlemskap eller inom ramen för sådant medlemskap. Utöver de personuppgifter som en medlem lämnar till oss inhämtar vi information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från Statens personadressregister (SPAR) eller liknande tjänst för ändamålet.

Intressenter

Vi behandlar i vissa fall personuppgifter, främst kontaktuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om personer som inte är eller ännu har blivit medlemmar men som lämnat sådana uppgifter till oss eller annars visat intresse för föreningens verksamhet eller deltagit i föreningens verksamhet (exempelvis genom deltagande vid våra arrangemang eller möten).

Nyhetsbrev

Vi behandlar uppgifter om namn och e-postadress som lämnas i samband med anmälan om prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Gåvogivare

Vi behandlar våra gåvogivares personuppgifter, såsom uppgifter om givarens identitet, vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek.

3. Om din skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till Rojalistiska Föreningen och följderna av att dina personuppgifter inte lämnas

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att du som medlem, prenumerant på våra nyhetsbrev eller gåvogivare lämnar dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter kan det komma att påverka vår möjlighet att registrera dig som medlem, administrera medlemsförhållandet, förse dig med information om föreningens verksamhet och tillsätta förtroendeuppdrag. Om du lämnar en gåva har vi inte heller möjlighet att tacka dig.

4. Vad ska personuppgifterna användas till?

Rojalistiska Föreningen behandlar personuppgifter endan nedan angivna ändamål.

Upprätthålla en god medlems- och registervård

Vilka behandlingar utför vi?
 • Registrering av medlemskap
 • Årsavisering av medlemsavgift
 • Verifiering av aktivt medlemskap
 • Adressuppdatering mot SPAR/liknande tjänst
VIlka personuppgifter behandlar vi?
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Födelsedata
 • Kretstillhörighet
Hur länge sparar vi personuppgifter?

Under den tid du är aktiv betalande medlem eller registrerad medlem.

Som registrerad medlem räknas den som inte betalat medlemsavgift men genom annat aktivt handlande uttryckt önskemål om att vara medlem.

Vi avregistrerar medlemmars personuppgifter i samband med avregistrering av medlemskap eller om utträde begärs.

I syfte att säkerställa att uteslutna medlemmar inte kan återinträda sparar vi sådana uppgifter till dess beslut om uteslutning hävts.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av kontaktuppgifter är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig).

Behandling av uppgifter om regiontillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte.

Administration av förtroendeuppdrag

Vilka behandlingar utför vi?
 • Valberedningsprocesser och andra processer för nominering till uppdrag
 • Antagande av förtroendeuppdrag
VIlka personuppgifter behandlar vi?
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Personnummer
 • Regiontillhörighet
Hur länge sparar vi personuppgifter?

Uppgifter om visst förtroendeuppdrag i föreningen sparas för arkivändamål. Personuppgifter hanteras i övrigt i enlighet med regler för medlemskapet (se pkt 4).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Behandling av uppgifter om förtroendeuppdrag och regiontillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte.

Behandlingen av kontaktuppgifter och tidigare aktiviteter (i den mån de inte avser uppgifter om politisk åsikt) sker med stöd av att sådan behandling är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig). 

Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

Kontakt med medlemmar och andra intressenter

Vilka behandlingar utför vi?
 • Utskick av information, insamlingsbrev, kallelser och tidningen Rojalisten
 • Utskick av elektroniska nyhetsbrev
VIlka personuppgifter behandlar vi?
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • E-postadress (nyhetsbrev)
Hur länge sparar vi personuppgifter?

Kontaktuppgifter till medlemmar behandlas under den tid du är aktiv eller registrerad medlem i föreningen.

Prenumeranter på elektroniska nyhetsbrev kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet via en länk längst ned i våra utskick. Vi raderar personuppgifterna vid sådan avanmälan.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om föreningens politiska och organisatoriska verksamhet.

Anordning av arrangemang och möten

Vilka behandlingar utför vi?
 • Upprättande av inbjudan
 • Förteckning av deltagare 
 • Notering av specialkost
 • Upprättande av mötesprotokoll
VIlka personuppgifter behandlar vi?
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • Namnteckning
 • Regiontillhörighet (om tillämpligt)
 • Kostönskemål 
 • Fotografier (om tillämpligt)
Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter om dig som deltagare i möten och arrangemang sparas i ett (1) år för administrativa ändamål.

Ekonomiska uppgifter om ditt deltagande sparas i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om föreningens politiska och organisatoriska verksamhet och administrera ditt deltagande på aktuellt möte eller arrangemang.

Framtagande av statistik och rapporter

Vilka behandlingar utför vi?
 • Framtagande av statistik och rapporter
VIlka personuppgifter behandlar vi?
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Födelsedata
 • Regiontillhörighet
Hur länge sparar vi personuppgifter?

För statistikändamål och rapporter ur medlemssystemet sparas uppgifter enligt samma regler som för medlemskapet (se pkt 4).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Behandling sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för statistiska ändamål av allmänt intresse.

5. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling till Rojalistiska Föreningens IT-leverantörer, som system- och driftleverantörer samt till regioner, i vissa fall även utanför Sverige. Detta för att kunna administrera ditt medlemskap eller begäran om information eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

6. Överföring av personuppgifter till tredje land

Våra leverantörer behandlar som huvudregel endast sina medlemmars, prenumeranters, gåvogivares och intressenters personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Rojalistiska Föreningen.

7. Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations hantering av personuppgifter.

8. Kontakta oss

Ansökan eller begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan skickas till:  info@rojf.se eller

Rojalistiska Föreningen 
Valhallavägen 128
114 14 STOCKHOLM

Vill du ha ytterligare information om Rojalistiska Föreningens behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på  info@rojf.se.